'Månedens refleksion' er en lille månedlig skrivelse, som debatterer et aktuelt emne.

Vælg år til venstre og måned herunder.

 
2012 - 01


Møder og deres potentiale som fælles udviklingstid.
Lidt forenklet handler socialt og pædagogisk arbejde om at imødekomme konkrete behov. Det kan for eksempel være børns behov for læring eller undervisning, det kan være børns behov for tidlige eller forebyggende indsatser, eller det kan være børns behov for konkrete indsatser i forhold til en uholdbar livssituation. For blot at nævne nogle få eksempler.

Hvis det skal lykkes at imødekomme de konkrete behov hos børnene, de unge, de psykisk syge, de gamle og så videre, er det samtidigt en forudsætning, at den indsats og de aktiviteter, man i de professionaliserede systemer benytter sig af, er tilstrækkeligt kvalificerede og hensigtsmæssige. Ellers får man ganske enkelt svært ved at matche de ofte ganske sammensatte og komplekse behov for indsats.

Udgangspunktet er med andre ord, at der er noget, som der er brug for at gøre noget ved. Og den optimale indfaldsvinkel er at finde ud af, hvordan man gør det bedst muligt med de faglige og økonomiske midler, der nu engang er til rådighed. Sådan at der skabes den nødvendige sammenhæng mellem behov og indsats.

Som nævnt er behovene, som skal tilgodeses, ikke entydige. Det skyldes blandt andet, at børnene, de unge, familierne, de gamle og så videre er forskellige. Så selvom vi har besluttet os for nogle overskrifter, der skal medvirke til at karakterisere for eksempel grupper af børn, vil behovene for indsats stadig variere fra barn til barn. Udsatte børn er således som oftest udsatte på forskellig måde, selvom de livssituationer, de befinder sig i, nogle gange kan have umiddelbart sammenlignelige træk.

Derfor er de fagpersoner og ledere, der arbejder indenfor det sociale og pædagogiske felt, også nødt til at reflektere over og tale sammen om, hvordan de konkrete indsatser og aktiviteter kan nuanceres på en måde, så der netop tages højde for den forskellighed, som det enkelte barn, den enkelte unge eller den enkelte gamle repræsenterer. I hvert fald hvis man vil holde fast i, at det netop er sammenhængen mellem konkrete behov og en målrettet indsats i forhold hertil, der er nøglen til, at de professionaliserede systemer lykkes med deres opgave.

Det mest centrale omdrejningspunkt for fælles refleksion og dialog udgøres af de møder, som ledere og fagpersoner deltager i. Det gælder både personalemøder, afdelingsmøder, visitationsmøder, tværfaglige møder og så videre. Derfor er det i realiteten hamrende vigtigt, at mødetid bliver lig med fælles udviklingstid. At man ganske enkelt betragter de faste møder som et nødvendigt og befordrende udgangspunkt for at kunne udvikle faglighed sammen.

Det forudsætter imidlertid, at rammerne for møderne i en organisation understøtter et sådant mødefokus. At man får luget ud i møderutinerne, og ganske enkelt får dagsordenssat den fælles udviklingstid på en måde, så det virker både naturligt og inspirerende for de involverede ledere og fagpersoner. Og at man samtidigt får gået mødekulturen i organisationen efter i sømmene. Er der for eksempel altid en mødeleder, og respekterer alle, at en mødeleder rent faktisk leder møderne. Kommer folk til tiden. Er der nogle, der går midt i et møde, fordi mobilen ringer – og er opkaldet så vigtigt, at man bliver nødt til at gå. Respekteres det, at det giver større udbytte, hvis man ikke snakker indover hinanden, men lytter seriøst til hinanden. Den slags ting.

I en tid, hvor kommunerne er pressede ikke kun på økonomien, men også på fagligheden, er det helt afgørende, at møderne opleves som et lyspunkt af både ledere og fagpersoner. At møderne er med til at give energi, fordi der netop fokuseres på udvikling af det, som det hele handler om. At skabe sammenhæng mellem de konkrete behov hos borgerne og de indsatser, som man fra systemets side møder behovene med.

Der er rigtig megen viden og rigtig megen energi, som fortjener at blive behandlet efter fortjeneste. Møder, der tilrettelægges og realiseres som fælles udviklingstid er en indlysende mulighed for at gøre det.